l队长何惧及全体抗宣二队成员 l书记舒仁岳(舒若)  
     
l队副谢鼐(谢筱乃) l女队员杨觉(杨兰珍)  
     
l王炎烈士 l曹捷烈士
     
l陈梅影烈士 l程九仞烈士  
     
l整装待发 l为群众演出(1)  
     
l为群众演出(2) l为军队演出  
     
l在武汉宣传抗战 l抗宣二队的墙报  
     
l宣传画“血仇” l帮农民收割  
     
l祭奠阵亡烈士的挽幅“替你报仇” l演出话剧“壮丁”  
     
l老战友重逢    
   
     
     
你现在的位置**[首页]**[抗宣二队日记首页]**照片